top of page

Mus Txhaj Tshuaj!!!
Get Vaccinated!!!

Txhob Tos Ntev, Mus Txhaj Tshuaj Tam Sim No!

Yog tsis txhaj tshuaj ces yog hais tias thaum kis tau mob lawm ces yuav mob nyhav heev li. Tsis tas li ntawd, tam sim no cov mi nyuam rov qab mus kawm ntawv lawm thiab, cov muaj 12 xyoos rov sauv yuav tsum mus txhaj kom txhob kis tau mob. Txhob ua siab nyhav kav tsij hu nej tus kws kho mob es teem sij hawm mus txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19. 

bottom of page