top of page
coronavirus-2.tmb-1366v.jpg

Corona Virus

Xyoo 1937 yog thawj zaug uas cov neeg kob xwb nrhiav tau tus kabmob "corona virus" no nyob hauv tej noog nruab ce. Sij hawm dhau ntev mus ib thaj tsam ze 1960 tawm ntawv, luag mam li nrhiav tau tus kabmob "corona virus" no nyob rau hauv tej tib neeg qhov ntswg.  Feem ntau mas tus kabmob "corona virus" no tsis yog ib yam uas yuav mob loj, nws tsuas ua rau yus mob pob muag, mob/khaus qhov ntswg, thiab ua rau yus mob/khaus yus caj pas xwb. Lo lus "corona" yog ib lo lus Latin ntxhais tau hais tias "koos mom." Tsis tau ntev no World Heath Organization (WHO), yog ib lub koom haum rau neeg ntiaj teb uas tshawb fawb txog kev mobnkeeg, tau hais tias tus kabmob no txia hloov txawv lawm es thiaj li ua rau tej tib neeg thoob ntiaj teb muaj mob heev. The Center for Disease Control and Prevention (CDC), yog nom tswv lub koom haum uas tiv thaiv kev mob nkeeg, lawv tau muab tus kab mob no tis npe hu ua COVID-19, txhais tau hais tias yog Corona Virus Disease 2019. 

Yog mob li nram no mus cuag kws kho mob

Hnoos

Txog siav, ua tsis taus pa

Kub taub hau

Ua npaws

Mob ib ce

Mob caj pas

Tsis hnov ntxhiab tsw los sis qhov ncauj tsis hnov qab

Upset Stomach
Hand Sanitizer

Tiv thaiv koj tus kheej

Nyob hauv tsev! Txhob tawm rooj.Nrug kom deb lwm tus tib neeg li ib dag.Ntxuav tes kom ntau, thiab ib zaug koj ntxuav tes ntawd kom ntxuav li 20 feeb.Ntxuav tej yam khoom uas yus tsev neeg siv los sis kov heev xws li pob qhov rooj, chav dej, rooj tog, remotes, computer, qhov cub, thiab lwm yam. Thaum koj hnoos lo txham yuav tsum pos qhov ncauj.Looj ntaub npog qhov ncauj thaum nyob ze lwm tus los sis tawm rooj.

bottom of page